Samer Sadek

Samer Sadek

Senior Consultant, Roland Berger