Hisham Tuffahah

Hisham Tuffahah

Chief Investment Officer, OBIC