Haitham Bu-Aisha

Haitham Bu-Aisha

Founding Partner, Vision Ventures